2.2.8

News

  • General
CMS - 2.2.8 - Flin Flon
 

De Glade Vandrere

Foreningens hjemmeside: www.degladevandrere.dk

 

Bestyrelsen

 

Kitty Christoffersen, formand. Tlf. 9856 1318

Elin Winther, kasserer. Tlf. 2330 7500

Anders Clemmensen, bestyrelsesmedlem. Tlf. 9856 9363

 

Annette

Annette Nielsen, bestyrelsesmedlem. Tlf. 2126 7603

Arne Nielsen, sekretær. Tlf. 9856 1152

Suppleant Hanne Jeppesen og Annette Nielsen

 Revisorer: Aase Munk og Ejner Svenstrup.

 

Der var 40 til grillfest og Elin og Anette med hjælp fra Erik ordnede det hele til fuld tilfredshed.

 

Den 12. august er der efter gåturen grillfest på Rold Røverners Rumleplads. Husk der er tilmelding

 

 Udflugt De Glade Vandrere 6.juni 2019

Afgang fra kirkepladsen kl.08,00

Morgenkaffe ???????

Husk mad og drikke til frokost

Eftermiddagskaffe med Villys Lækkerier

Aftensmad ??????P

hjemkomst ca. kl. 20.00

Medbring godt humør

Det blev alletiders tur. Udvalget gjorde det rigtigt godt, alle var tilfredse

 

 

 

 

Dagsorden på generalforsamlingen i De Glade Vandrere.

28. marts 2019 kl. 17.00 i Aktivitetshuset R. R. R

 1.  Valg af dirigent.

 2.  Formandens beretning.

 3.  Aflæggelse af revideret regnskab.

 4.  Indkomne forslag.

 5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen. I år er 2 på valg:

       Bente Vestergård og Anders Clemmensen.

Anders Clemmensen er villig til genvalg, Bente Vestergaard ønsker ikke genvalg.

 6.  Valg af suppleanter for 1 år:

      Hanne Jeppesen og Anette Nielsen er på valg.

      Hanne Jeppesen ønsker ikke genvalg.

      Anette Nielsen er villig til genvalg.

 7.  Valg af revisorer for 2 år:

       På valg i år. (Aase Munk og Ejner Svenstrup)

        Er villige til genvalg

 8.  Evt. (valg til sommerudflugten)

Hvis der er forslag skal det være formanden Kitty Christoffersen i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

 

 

 Planlagte Aktiviteter i 2019.

Torsdag den 28. marts kl.17.00

Generalforsamling i Rold Røvernes Rumleplads. Foreningen er vært med brød øl/ vin. Der er tilmelding.

Mandag den 1. april kl.10.00 er der affaldsindsamling. Der er pølser og brød på R:R:R:

Torsdag den 6  juni kl. 8.00 er der sommerudflugt, hvor man mødes ved  kirken.

En mandag i august kl.10.00 kører vi til det nye grillhus i Rebild Bakker. Foreningen sørger for maden, tag selv drikkevarer med. Der er tilmelding

Mandag den 14. oktober kl.10.00 Efterårsarrangement med børn . børnebørn og der er konkurrencer i skoven.

Der serveres madder. kager. m.m.

Mandag den25.november julefrokost i Haverslev Medborgerhus

Mandag den 15. december juleafslutning med gløgg og æbleskiver.

 

 

  

 

Klubmesterskab.

Den 13.september var der klubmesterskab på Rold Røvernes Rumleplads i Krolf. 27 medlemmer var mødt op til 3x12 huller.18 damer og ni herrer. Efter mange spændende kampe blev medaljer og præmier uddelt. Årets klubmester og guldmedaljevinder i damerækken blev Anni Bracker,sølvmedaljen gik til Lise Degn og broncemedaljen gik til Hanna Pedersen

 

 

I herrerækken blev det også til spændende kampe. Guldmedalje og guldkølle for bedste score gik til Hans Christensen, sølvmedalje til Kaj Degn og broncemedalje til Villy Nielsen. Dagen sluttede med socialt samvær, smørrebrød, øl og vand.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foreningen De Glade Vandreres start

Den 27. november 2000 mødte 8 mennesker op til den første gåtur, som Kitty Christoffersen havde taget initiativ til ved at sætte en annonce i Rold Skov Bladet. turen gik til Kildebækken, et spændende sted, hvor kilden opstår ved, at vand siver ud af en bakke, bliver til en kilde, som løber ud i Lindenborg Å. De Glade Vandrere mødes i Graverhuset i Rold hver mandag kl. 10.00, og traveturen kan være fra Graverhuset, men for det meste ´kører man et stykke i bil til et sted, som er planlagt, og gåturen kan derfra være fra 3 - 5 km. Derefter går turen hjem til Graverhuset til kaffe med medbragt mad og socialt samvær med snak og 4 - 6 sange fra sangbogen eller fra et hæfte, som er lavet. Om sommeren, når vejret er godt, tager vi kaffe og madpakker med på turen og finder et sted med borde og bænke.

 

Mandag den 18. januar 2016 blev det bestemt. at man nu har en selvstændig forening, der hedder De glade vandrere. Bestyrelsen kom til at bestå af:

Kitty Christoffersen, Elin Winther, Hanna Petersen, Anders Clemmensen og Arne Nielsen.

Suppleanter Aase Munk og Ejnar Svenstrup

Den 30. marts blev der holdt et konstituerende møde for at få valgt formand.

Formand blev Kitty Christoffersen

Kasserer Elin Winther

Sekretær Arne Nielsen

Medlen Hanna Petersen

Medlen Anders Clemmensen

 

 

VEDTÆGTER FOR DE GLADE VANDRERE.

Foreningens hjemmeside: www.degladevandrere.dk

 

§1
År 2016 den 1. februar oprettes i Rold by og sogn en forening, hvis navn er De Glade Vandrere.

§2

Foreningens formål er alt af interesse til højnelse af kulturelle og skønhedsmæssige opgaver i Rold by og sogn, samt forskellige former for idræt, vandreture og selskabelige sammenkomster, som alle er på eget ansvar for medlemmerne.

§3

Bosiddende i Rold sogn og byer omkring Rold kan optages som medlemmer mod at betale kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Desuden er det en betingelse, at man deltager aktivt på gåture, og at man hver gang betaler 20 kr., når man deltager.

§4

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts. Bestyrelsen bestemmer selv stedet for generalforsamlingens afholdelse. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel på facebook, under Rolds Aktiviteter og på De Glade Vandrers hjemmeside. .

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres til bestyrelsen senest 7 dage forinden.

§5

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer skal meddeles i forbindelse med indvarsling til generalforsamlingen.

§6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder grund dertil, eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt forlanger det.

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

§7

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af revideret regnskab for De Glade Vandrere.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Ulige år afgår 2 medlemmer – lige år

afgår 3 medlemmer.

6. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

7. Valg af 2 revisorer for 2 år.

8. Eventuelt

§8

De Glade Vandrere styres af en bestyrelse bestående af 5 personer: 1 formand, 1 kasserer, 1 sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges for 1 år af bestyrelsen, de øvrige vælges for 2 år.

Foreningens bestyrelse konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§9

Ændringer af De Glade Vandreres vedtægter kan kun ske når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt og mindst 2/3 heraf stemmer for. I modsat fald afholdes ny generalforsamling 14 dage efter, hvor almindeligt stemmeflertal er gældende.

§10

Opløsning af foreningen kan ske, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for.

§11

I tilfælde af opløsning skal eventuel formue gå til aktiviteter på Rold Røvernes Rumleplads

Generalforsamling

den 23 marts kl. 17.00 i aktivitetshuset, og der mødte 38 medlemmer op, og alt foregik efter planen. der var 2 på valg Hanna Pedersen og Anders Clemmensen. Hanna ønskede ikke genvalg og i stedet blev Bente Vestergaard valgt Anders modtog genvalg

Som suppleanter blev Hanne Jespersen genvalgt og Anette Nielsen blev valgt

Revisorer er stadig Aase Munk og Ejnar Svenstrup.

Der blev vedtaget en vedtægtsændring til paragraf 3

Se vedtægter

 

 

 

 

 

Forrige side: Forside  Næste side: Stolegymnastik 

 
www.000webhost.com